top of page
PARTYNICE 2 - LOGO. copy.png

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Rafin Developer Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod domeną partynicehouse.pl (dalej jako „Serwis”) oraz korzystania przez Użytkowników z oferowanych za jego pośrednictwem usług,  a także określa stosunki pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz ich prawa i obowiązki.

 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest spółka Rafin Developer Spółka Akcyjna z siedzibą  we Wrocławiu, przy ul.  Stawowa 13, 50 -018 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499790, posiadająca numer NIP 897-169-88-52, REGON 933029814.

 3. Wszelkie prawa do Serwisu, jak również informacje, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, logotypy, teksty, dane oraz materiały, jak również znaki towarowe dostępne w Serwisie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw, które przysługują Administratorowi  lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest uprawniony jedynie do zapoznania się z ich treścią. Bez uprzedniej zgody Administratora zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie ww. elementów w celu ich wykorzystania zarówno w całości,  w części jaki i w formie zmodyfikowanej.

 

DEFINICJE
§2.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Administrator – Rafin Developer Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem partynicehouse.pl;
b. Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik;  
c. Formularz kontaktowy – formularz elektroniczny, znajdujący się w Serwisie służący do skontaktowania się z Administratorem,
d. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem partynicehouse.pl;
e. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być każda osoba, która spełnia zasady i warunki korzystania z Serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.

 

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
§3.

 1. W ramach Serwisu świadczone są usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Dostęp do Serwisu nie wymaga spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności nie wymaga dokonania rejestracji oraz logowania, jedynie w przypadku gdy Użytkownik będzie chciał skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, wymagane jest podanie danych kontaktowych.

 3. Serwis prowadzony jest w związku z działalnością Administratora oraz spółek należących do grupy kapitałowej Rafin Developer w celach informacyjnych oraz marketingowych. Serwis nie umożliwia zawierania transakcji, w szczególności zakupu mieszkań, domów ani lokali. Wszelkie informacje dostępne w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące aktualnej oferty udzielane są przez właściwe biura sprzedaży.

 4. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz poniższymi postanowieniami.

 

§4.

 1. Dostęp do Serwisu ma charakter nieodpłatny i nieograniczony w czasie.

 2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość:

  1. pozyskiwania informacji o nieruchomościach prezentowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, m.in. lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz domach oferowanych do sprzedaży przez spółki należące do grupy kapitałowej Rafin Developer, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3 powyżej,

  2. pozyskiwania informacji dotyczących działalności Administratora oraz spółek należących do grupy kapitałowej Rafin Developer, promocjach.

  3. wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

 

§5.

 1. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 2. Administrator zastrzega, iż przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. W szczególności używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
§6.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 2. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać od wszelkich działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie lub korzystanie z Serwisu.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu.

 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 5. W przypadku, gdy użytkownik korzystając z serwisu podaje swoje dane osobowe (np. wysyłając wiadomość do Administratora przez Formularz kontaktowy) zastosowanie mają zapisy Polityki Prywatności §9.

 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO
§8.

 1. Formularz kontaktowy służy do wysłania wiadomości do Administratora.

 2. Korzystanie z Formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu dostępne jest wyłącznie dla osób, które spełniają poniższe warunki:

  1. Użytkownik jest osobą fizyczną,

  2. Użytkownik ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,

  3. Użytkownik wyśle wiadomość do Administratora dokonując czynności, o których mowa w ust.2 poniżej.

 3. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego czyli wysłanie wiadomości do Administratora odbywa się poprzez:

  1. wypełnienie Formularza kontaktowego gdzie Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu oraz treści wiadomości,

  2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

  3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,

  4. potwierdzenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

  5. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (opcjonalnie),

  6. wysłanie wiadomości poprzez naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ”.

 4. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, jak również podawanie danych osobowych lub danych kontaktowych (w tym nr telefonu oraz adresu e-mail) innej osoby.

 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§9.

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej Administratorem) jest RAFIN Developer Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym, w treści poniżej udzielonej przez Pana/Panią zgody.
  Jakie długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane?
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku sprzedaży i marketingu bezpośredniego do czasu cofnięcia przez Państwa zgody

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i są one przetwarzane na podstawie bezpośrednio udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą. 

 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym momencie. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO/UODO.

 4. Państwa dane mogą być przekazane zaufanym partnerom Administratora na podstawie odrębnej umowy lub oświadczenia tj

• Rafin Developer Sp. z o.o. – spółka celowa do obsługi sprzedaży wybranych inwestycji mieszkaniowych oraz lokali usługowych

• Global Money Tomasz Bieńczyk –doradca finansowy dedykowany do obsługi pozyskania kredytów hipotecznych dla klientów RAFIN Developer Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Rafin Developer Sp. z o.o.

• Silkbau Sp. z o.o. – Generalny wykonawca inwestycji deweloperskich obsługujący proces rękojmi dla RAFIN Developer Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

• ProInrem Sp. z o.o. – zarządca inwestycji deweloperskich zrealizowanych przez RAFIN Developer Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

• Kancelaria Notarialna U.Gniewek & A.Kanas – podpisywanie umów deweloperskich oraz przenoszących własność dla klientów RAFIN Developer Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Raafin Developer sp. z o.o.

• Kancelaria Notarialna R.Bronsztejn & B.Masternak– podpisywanie umów deweloperskich oraz przenoszących własność dla klientów RAFIN Developer Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Rafin Developer sp. z o.o.

5. W przypadku każdego kontaktu z Państwa strony (e-mail, telefon, wizyta w biurze sprzedaży, wizyta na targach nieruchomości lub dniach otwartych czy też w przypadku zapytania z zewnętrznych portali nieruchomości) będziemy prosić Państwa o wyrażenie zgód. Będzie się to odbywać za pomocą wysyłanych, osobnych wiadomości mailowych lub gotowych formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej www.rafin.pl (wzór formularza dostępny poniżej).
W każdym momencie możesz zrezygnować z udzielonej wcześniej zgody. Możesz to zrobić poprzez kliknięcie „Wypisz się” w przesłanym przez nas komunikacie marketingowym lub pisząc prośbę bezpośrednio na adres rodo@rafin.pl

bottom of page